Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Tematy wykładów semestr 1

1

Wiadomości wstępne. Podstawowe elementy geometryczne i ich oznaczenia.  

Ogólne przedstawienie metod rzutowania. Punkty w rzutach Monge'a.

2Rzuty prostej w różnych położeniach, ślady prostej; śladowe i bezśladowe odwzorowanie płaszczyzny.
3

Szczególne ustawienia płaszczyzny, względem rzutni, wzajemna przynależność elementów:

punktów, prostych i płaszczyzn.

4

Równoległość elementów: prostych i płaszczyzn, dwóch prostych, dwóch płaszczyzn;

krawędzie w konstrukcjach śladowych.

5Wyznaczanie punktów przebicia ; wyznaczanie krawędzi w konstrukcjach bezśladowych.
6Rzuty elementów prostopadłych: prostych i płaszczyzn, dwóch prostych i dwóch płszczyzn.
7

Zagadnienia miarowe, odległości punktów od prostych i od płaszczyzn, odległości elementów

równoległych: dwóch prostych i dwóch płaszczyzn.

8

Zagadnienia miarowe, prawdziwe wielkości kątów między: prostymi a płaszczyznami,

dwiema prostymi, dwiema płaszczyznami.

9Metoda transformacji układu odniesienia; transformacja jedno-, dwu- i trzykrotna.
10Rozwiązywanie złożonych problemów geometrycznych.
11Rzuty wielościanów foremnych: czworościanu i sześcianu, w różnych położeniach względem rzutni.
12Przekroje wielościanów metodami: płaszczyzn szególnych (bezpośrednią) i transformacji.
13

Siatki wielościanów, rozwinięcia zadanych wielościanów: graniastosłupów i ostrosłupów;

punkty przebicia wielościanów prostymi.

14

Wyznaczanie linii przenikania wielościanów: graniastosłupów i ostrosłupów o podstawach

na jednej płaszczyźnie.

15

Wyznaczanie linii przenikania wielościanów: graniastosłupów i ostrosłupów o podstawach

na różnych płaszczyznach.


Tematy wykładów semestr 2

1Geometria dachów - rozwiązywanie dachów budynków wolnostojących.
2Geometria dachów - rozwiązywanie dachów budynków przylegających do innych budynków.
3Rzuty cechowane - podstawowe konstrukcje w rzutach cechowanych.
4Rzuty cechowane - kłady, zagadnienia miarowe, prawdziwe wielkości punktów.
5Topografia - powierzchnia, przekroje, profile terenu, linie spadu, linie stokowe.
6Topografia - projektowanie robót ziemnych.
7Aksonometria - rodzaje, definicje, zastosowania.
8Planimetria - konstrukcje krzywych stożkowych: elipsy, paraboli, hiperboli.
9Powierzchnie w rzutach: stożek i walec obrotowy w różnych położeniach.
10Inne powierzchnie obrotowe, punkty leżące na powierzchniach.
11Przekroje powierzchni walca, stożka i innych obrotowych.
12Punkty przebicia powierzcni prostą; rozwinięcia powierzchni stożka i walca.
13Powierzchnie prostokreślne - definicje, konstrukcje, rzuty i zastosowanie.
14Przenikanie powierzchni.
15Wybrane przykłady konstrukcji cieni.